Zásady zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Vážení zákazníci a návštěvníci webových stránek  www.lascalaevent.com,

níže Vám přinášíme komplexní informace o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, čímž plníme povinnost danou ustanovením čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation, dále jen jako „GDPR“).

 

Základní pojem „osobní údaj“ (čl. 4 bod 1 GDPR):

 

Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový generátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

 

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 GDPR je:

Vladimír Michálek

Trávníčkova 1772/21

155 00 Praha 13

IČO: 042 31 058

 

kontaktní údaje:

info@lascalaevent.com

tel. č.: 773 049 000

 

Tato tabulka obsahuje základní informace o zpracování osobních údajů zákazníků správce osobních údajů Vladimíra Michálka, který nabízí služby zaměřené na organizaci společenských a kulturních akcí, včetně souvisejících služeb marketingu prostřednictvím webových stránek www.lascalaevent.com a osob, které vyplnily registrační formulář na shora uvedených webových stránkách. Pod touto tabulkou se pak nacházejí další informace ke zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 13 GDPR.

 

Účel zpracování osobních údajů

Právní titul zpracování

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Délka zpracování

Organizace společenských a kulturních akcí, viz https://www.lascalaevent.com/cs/eventy/ na základě uzavřené smlouvy

 

Plnění smlouvy

jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo osoby samostatně výdělečně činné

Doba nezbytná k uplatnění práva vzniklého z uzavřené smlouvy

Marketingový souhlas pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb. a ustanovení § 7 odst. 2 téhož zákona

Souhlas

jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo

Do odvolání Vámi uděleného souhlasu

 

Vaše osobní údaje nejsou předávány žádnému příjemci osobních údajů, stejně tak Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí vyjma situací, kdy jsme k tomu povinni na základě právních předpisů (např. součinnost s orgány činnými v trestním řízení, či součinnost s orgány státní správy).

 

Na základě čl. 13 odst. 2 GDPR Vám náleží následující práva a informace:

 

 1. právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR) – toto právo máte možnost uplatnit prostřednictvím shora uvedeného správce osobních údajů – Vladimíra Michálka, jedná se především o Vaše právo získat o správce osobních údajů potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje jsou, či nejsou takovým správcem zpracovávány, případně též, v jakém rozsahu jsou zpracovávány,
 2. právo požadovat opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) případně omezení zpracování (čl. 18 GDPR), či vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR) Vašich osobních údajů – toto své právo máte možnost uplatnit prostřednictvím shora uvedeného správce osobních údajů – Vladimíra Michálka, tato práva pro Vás znamenají možnost ovlivňovat Vaše osobní údaje, které jsou námi zpracovávané a umožňují Vám kontrolu nad Vašimi osobními údaji,
 3. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (čl. 20 GDPR) – toto právo je Vám dáno čl. 20 GDPR a umožňuje Vám žádat správce osobních údajů – Vladimíra Michálka – aby Vám poskytl Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžné používané a strojově čitelném formátu a též máte právo, aby byly tyto osobní údaje předány jinému správci, je-li to technicky možné,
 4. právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání marketingových sdělení – pokud jste se přihlásili k odběru novinek, máte možnost tento svůj souhlas odvolat, zasílán newsletteru probíhá na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, přičemž obchodní sdělení je definováno ustanovením § 2 písm. f) tohoto zákona a právní titul souhlasu se zasílám obchodních sdělení je uveden v ustanovení § 7 odst. 2 tohoto zákona,
 5. právo podat stížnost u dozorového úřadu – toto své právo můžete uplatnit u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz,
 6. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění naší smluvní povinnosti, kdy na základě smlouvy jsme se zavázali pro Vás upořádat Vámi vybranou eventovou akci,
 7. Vaše osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, či profilování.

 

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, a to především v případě shora uvedeného plnění smluvní povinnosti a též v případě, že Vaše osobní údaje musím zpracovávat za účelem plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů (např. povinnosti daňové).

 

 

Z pořádaných akcí jsou pořizovány a zveřejňovány fotografie, které slouží pro propagační materiály webu www.lascalaevent.com, a to jak v tištěné, tak elektronické podobě (např. webové stránky, facebook, tiskoviny). Na základě ustanovení § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je tak možné činit pouze se souhlasem osoby, jejíž podoba je zaznamenávána. Odepření tohoto souhlasu nemá vliv na poskytnutí služeb z naší strany.

 

V Praze dne 1.1.2019

 

Vážené hostesky,

 

níže Vám přinášíme základní informace o údajích, které o Vás zpracováváme v souvislosti s tvorbou Vašeho a vedením databáze hostesek ve smyslu čl. 13 a čl. 14. GDPR.

 

Účel zpracování osobních údajů

Právní titul zpracování

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Délka zpracování

Souhlas se zpracováním osobních a dalších údajů na základě vyplněného Registračního formuláře za účelem vedení databáze hostesek a tvorbou profilu každé hostesky

Souhlas

jméno, příjmení, věk, výška, váha, barva vlasů, barva očí, konfekční velikost, velikost obuvi, znalost jazyků, preferovaná lokalita (město), vzdělání, časové možnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, další údaje, které jste uvedla v popisném textu

Do odvolání Vámi uvedeného souhlasu

Plnění smlouvy, na základě které se podílíte na námi pořádaných eventových akcích

Plnění smlouvy

jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu

Doba nezbytná k uplatnění práva vzniklého z uzavřené smlouvy

 

Na základě Vámi uděleného souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vytvoření Vašeho profilu a tvorbou databáze hostesek.

 

Vaše osobní údaje též zpracováváme za účelem plnění našich smluvních povinností ve chvíli, kdy Vám poskytujeme služby, o které jste projevily zájem a účastníte se námi pořádaných eventových akcí.

 

Vaše osobní údaje nejsou předávány žádnému příjemci osobních údajů, stejně tak Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí vyjma situací, kdy jsme k tomu povinni na základě právních předpisů (např. součinnost s orgány činnými v trestním řízení, či součinnost s orgány státní správy).

 

Na základě čl. 13 odst. 2 GDPR Vám náleží následující práva a informace:

 

 1. právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR) – toto právo máte možnost uplatnit prostřednictvím shora uvedeného správce osobních údajů – Vladimíra Michálka, jedná se především o Vaše právo získat o správce osobních údajů potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje jsou, či nejsou takovým správcem zpracovávány, případně též, v jakém rozsahu jsou zpracovávány,
 2. právo požadovat opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) případně omezení zpracování (čl. 18 GDPR), či vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR) Vašich osobních údajů – toto své právo máte možnost uplatnit prostřednictvím shora uvedeného správce osobních údajů – Vladimíra Michálka, tato práva pro Vás znamenají možnost ovlivňovat Vaše osobní údaje, které jsou námi zpracovávané a umožňují Vám kontrolu nad Vašimi osobními údaji,
 3. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (čl. 20 GDPR) – toto právo je Vám dáno čl. 20 GDPR a umožňuje Vám žádat správce osobních údajů – Vladimíra Michálka – aby Vám poskytl Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžné používané a strojově čitelném formátu a též máte právo, aby byly tyto osobní údaje předány jinému správci, je-li to technicky možné,
 4. právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – pokud jste vyplnili registrační formulář, jehož vyplněním jste souhlasili se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento svůj souhlas odvolat, a to prostřednictvím shora uvedeného správce osobních údajů – Vladimíra Michálka,
 5. právo podat stížnost u dozorového úřadu – toto své právo můžete uplatnit u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz,
 6. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění naší smluvní povinnosti, kdy na základě smlouvy jsme se zavázali pro Vás upořádat Vámi vybranou eventovou akci,
 7. Vaše osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, či profilování.

 

Na základě čl. 14 odst. 2 písm. f) GDPR Vás informujeme o tom, že některé údaje o Vaší osobě (doplnit jaké?) jsou též získávány z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou např. sociální sítě, sít internet, apod., a to za účelem doplnit.

 

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, a to především v případě shora uvedeného plnění smluvní povinnosti a též v případě, že Vaše osobní údaje musím zpracovávat za účelem plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů

 

Z pořádaných akcí jsou pořizovány a zveřejňovány fotografie, které slouží pro propagační materiály webu www.lascalaevent.com, a to jak v tištěné, tak elektronické podobě (např. webové stránky, facebook, tiskoviny). Na základě ustanovení § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je tak možné činit pouze se souhlasem osoby, jejíž podoba je zaznamenávána. Odepření tohoto souhlasu nemá vliv na uzavření smlouvy s Vámi.

 

V Praze dne 1.1.2019

 

Toto GDPR podléhá autorskému zákonu ©. Jeho kopírovaní a další šíření je považováno za porušení licenčních práv k autorskému dílu.