Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

 

1. Výkladová pravidla

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek LaScalaEVENT.COM mají následující výrazy níže uvedený význam:

1.1. Obchodní podmínky se rozumí Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád LaScalaEVENT.COM vydané v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

1.2. Provozovatelem se rozumí Vladimír Michálek zapsaný v živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem (IČ) 04231058 se sídlem Trávníčkova 1772/21, 1500 00 Praha 13, který zajišťuje Služby na základě objednávky Služby na webové stránce LaScalaEVENT.COM;

 1.3. Smlouvou se rozumí (i) smlouva o poskytnutí Služby uzavíraná mezi Provozovatelem a Objednatelem, kterou Provozovatel poskytuje Objednateli Služby; (ii) zprostředkovaná smlouva uzavíraná mezi Provozovatelem a Objednatelem, kterou Provozovatel zajistí pro Objednatele poskytnutí Služby ze strany třetích osob; (iii) smlouva o dílo v případě objednaných Služeb na míru, a za kterou se Objednatel zavazuje uhradit Cenu.

1.4. Objednatelem se rozumí osoba, která uzavřela s Provozovatelem Smlouvu;

1.5. Smluvními strany se rozumí Objednatel a Provozovatel;

1.6. Službou se rozumí organizace nebo zprostředkování kulturně společenských akcí popsaných  v nabídce Provozovatele na webové stránce LaScalaEVENT.COM nebo sjednaných individuálně mezi Objednatelem a Provozovatelem;

1.7. Cenou se rozumí úplata sjednaná ve Smlouvě;

1.8. Voucherem se rozumí oprávnění Službu využít ve sjednaném termínu.

 

2 . Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Objednatele vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi Provozovatelem a Objednatelem prostřednictvím rozhraní webové stránky LaScalaEVENT.COM.

2.2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2.3. Znění Obchodních podmínek může Provozovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 

3. Objednávka Služby – uzavření Smlouvy

3.1. Webové rozhraní LaScalaEVENT.COM obsahuje informace o nabízených Službách. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní LaScalaEVENT.COM. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Pro objednání Služby vyplní Objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní LaScalaEVENT.COM.

3.3. Před odesláním objednávky Provozovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Objednatel Provozovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné a závazné.

3.4. Objednáním Služby Objednatel potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi vyjadřuje souhlas.

3.5. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Provozovatelem zasláno Objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele.

3.7. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena Služby a platební podmínky

4.1. Cenu Služby dle Smlouvy může Objednatel uhradit Objednateli následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na účet Provozovatele č. 7730490007/0300, vedený u společnosti ČSOB, a.s. (dále jen „účet Provozovatele“),

b) bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ČSOB.

4.2. Cena Služby uvedená v nabídce LaScalaEVENT.COM je uvedena včetně DPH.

4.3. Objednatel je povinen uhradit Cenu Služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek Objednatele uhradit Cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Provozovatele.

 

5. Služba nebo Voucher

5.1. Provozovatel je povinen po zaplacení celé objednané Služby ze strany Objednatele dodat Objednateli Službu nebo Voucher, který opravňuje objednanou Službu využít.

5.2. Závazek Provozovatele dodat Objednateli Službu zaniká okamžikem dodání Služby Objednateli.

5.3. Závazek Provozovatele dodat Objednateli Voucher je splněn jejich doručením do elektronické pošty Objednatele.

5.4. Voucher je jednorázový a po využití Služeb se stává neplatným.

5.5. Voucher je přenositelný na jinou osobu s výjimkou Služby vázanou na konkrétní osobu. Služba vázaná na konkrétní osobu bude poskytnuta osobě uvedené v objednávkovém formuláři; pozdější změna této osoby je možná na základě písemné žádosti zaslané Provozovateli na emailovou adresu, a to nejméně 7 dnů před dnem, kdy mám být Služba poskytnuta. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout změnu osoby, které má být Služba poskytnuta.

5.6. Obsah Voucheru odpovídá situaci známé v době vydání tohoto dokumentu. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět v případě potřeby změny těchto dokumentů. Provozovatel se zároveň zavazuje změny bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. V případě, že změny zásadně ovlivní objednanou Službu, její Cenu nebo čerpání, má Objednatel právo vybrat si z nabídky Provozovatele jinou Službu v nabídce Provozovatele, která odpovídá původní Ceně zakoupené Služby, nebo má právo od uzavřené Smlouvy odstoupit. Žádost o změnu Služby nebo odstoupení od Smlouvy dle předcházející věty je nutné zaslat Provozovateli písemně. Toto ustanovení odst. 5.6 těchto Obchodních podmínek se uplatní jen tehdy, pokud není v jiných ustanoveních těchto Obchodních podmínek uvedeno jinak.

 

6. Poskytnutí Služeb nebo Voucheru

6.1. Provozovatel je povinen po zaplacení objednané Služby dodat Objednateli Voucher. Provozovatel se zavazuje po zaplacení objednané Služby zprostředkovat nebo poskytnout objednané Služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.

6.2. Objednané Služby na základě Voucheru budou poskytnuty osobě na základě předložení platného Voucheru. Bez předložení platného Voucheru nemá žádná osoba právo na poskytnutí Služby.

6.3. Osoba, které má být Služba poskytnuta, je povinna seznámit se s obsahem Služby nebo Voucheru a těchto Obchodních podmínek. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané Služby. Služba je poskytována na vlastní riziko osoby, které má být Služba poskytnuta. Pro případ Služeb sportovní a/nebo fyzicky náročné povahy je Objednateli doporučeno sjednat pojištění pro případ úrazu.

6.4. Osoba, které má být Služba poskytnuta, je povinna obstarat si všechny potřebné doklady nutné k poskytnutí Služby.

6.5. Osoba, které má být Služba poskytnuta, je povinna dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí Služby.

6.6. Osoba, která čerpá Službu, odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci čerpání Služby při nedodržení pokynů, se kterými byla řádně seznámena před čerpáním Služby.

6.7. Pokud se osoba, které má být Služba poskytnuta, nedostaví ve sjednaném termínu na místo poskytnutí Služby, je Služba považována za řádně poskytnutou a Provozovateli za ni náleží Cena v plné výši.

6.8. Pokud je osoba, které má být Služba poskytnuta, mladší 15 let, má povinnost zajistit si doprovod osoby starší 18 let. Pokud je osoba, které má být Služba poskytnuta, mladší 18 let, ale starší 15 let, má povinnost zajistit si souhlas svého zákonného zástupce. V opačném případě nemá Provozovatel povinnost Službu poskytnout; v těchto případech platí ujednání uvedené v čl. 6, odst. 6.7 těchto Obchodních podmínek.

 

7. Odpovědnost za škodu

7.1. Provozovatel nenese odpovědnost za splnění povinností třetí osobou na základě zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Objednateli na základě nebo v souvislosti se zprostředkovanou smlouvou. Provozovatel zprostředkovává pro třetí osoby uzavření zprostředkované smlouvy s jednotlivými Objednateli.

7.2. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, která byla způsobena v důsledku zásahu vyšší moci.

7.3. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví Objednatele způsobenou vlastním zaviněním (úmysl, nedbalost) při poskytnutí Služby a/nebo při Službě sportovní či fyzicky náročné povahy v návaznosti na odst. 6.3 těchto Obchodních podmínek.

7.4. Má-li Objednatel k úhradě Ceny Voucheru v úmyslu využít platební systém ČSOB (internetovou platební bránu) provozovaný společností Československá obchodní banka, a. s., je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém ČSOB je provozován výhradně společnosti Československá obchodní banka a.s., Provozovatel proto nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Objednateli na základě použití tohoto platebního systému.

 

8. Reklamační řád

8.1. Nesplní-li Provozovatel povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy řádně a včas, může Objednatel uplatnit své právo na reklamaci Služby u Provozovatele.

8.2. Reklamace musí být učiněna u Provozovatele písemně (e-mailem nebo poštou) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne poskytnutí Služby, nebo v případě, že poskytnutí Služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.

8.3. Provozovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem Objednatele. Po uplynutí této lhůty má Objednatel právo na odstoupení od uzavřené Smlouvy nebo na slevu z Ceny Služby.

8.4. Provozovatel nabídne Objednateli v případě kladně vyřízené reklamace (i) jinou Službu v hodnotě reklamované Služby, (ii) slevu z Ceny zakoupené Služby, (ii) vrácení Ceny za Službu, a to v tomto závazném pořadí. 

8.5. Provozovatel vydá osobě, která uplatnila reklamaci písemné potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále Provozovatel vydá takové osobě potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace Provozovatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

9. Odstoupení od Smlouvy

9.1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy (i) v případech uvedených v těchto Obchodních podmínkách; (ii) v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Objednatele. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele je nezaplacení Ceny Provozovateli za objednanou Službu. Dojde-li ze strany Objednatele k podstatnému porušení Smlouvy, je Provozovatel oprávněn si ponechat veškeré zaplacené plnění ze strany Objednatele.

9.2. Provozovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy v případě zrušení Služby třetími osobami (externími dodavateli). V takovém případě má Provozovatel povinnost informovat o tom Objednatele před sjednaným termínem Služby. Objednatel má právo vybrat si z nabídky Provozovatele jinou Službu v hodnotě původně sjednaných Služeb; pakliže jiná nabízená Služba není pro Objednatele vyhovující, má právo na odstoupení od uzavřené Smlouvy a na vrácení veškerého zaplaceného plnění; Žádost o změnu Služby či vrácení poskytnutého plnění dle tohoto odst. 9.2 je nutné zaslat Provozovateli písemně.

9.3. Objednatel má právo odstoupit od uzavřené Smlouvy (i) v případech uvedených v těchto Obchodních podmínkách; (ii) v případě podstatného porušení uzavřené Smlouvy ze strany Provozovatele. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Provozovatele je neposkytnutí Služby s výjimkou v odst. 9.2 těchto Obchodních podmínek za podmínky, že Poskytovatel nenabídl náhradní Službu Objednateli.

9.4. Odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran se provádí písemně a je třeba ho doručit druhé Smluvní straně bezodkladně nejpozději do sedmi (7) dnů od skutečnosti, která je důvodem pro odstoupení od Smlouvy. K odstoupení od Smlouvy po této lhůtě se nepřihlíží.

9.5. Odstoupením kterékoliv Smluvní strany od uzavřené Smlouvy, provedené v souladu se Smlouvou, těmito Obchodními podmínkami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy, Smlouva bez dalšího zaniká mezi všemi účastníky Smlouvy.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Svou informační povinnost vůči Objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Objednatele pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Provozovatele plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu, které naleznete zde: https://www.lascalaevent.com/cs/gdpr/

10.2. Objednatel je povinen neprodleně oznámit Provozovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí Služby.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se právní vztah mezi nimi řídí českým právem.

11.2. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně neupravené v uzavřené Smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.3. V případě vzniklého sporu mezi Smluvními strany je místně příslušný soud Provozovatele.

11.4. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.5. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

11.6. Kontaktní údaje Provozovatele: Vladimír Michálek, Trávníčkova 1772, 155 00 Praha 13, info@lascalaevent.com, telefon + 420 773 001 730.

11.7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 28.9.2018.